Obszar działań

 • Prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych
 • Opieka i pomoc udzielana dzieciom z rodzin wielodzietnych, patologicznych, rozbitych, dzieciom przewlekle chorym i osobom niepełnosprawnym
 • Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
 • Działalność na rzecz rozwijania twórczych zainteresowań dzieci i młodzieży oraz upowszechnianie atrakcyjnych form spędzania czasu wolnego, rozwijanie umiejętności sportowych, propagowanie zdrowego stylu życia, organizacja wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci.

Współpracujemy z:

 • Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
 • Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej
 • Władzami administracyjnymi i samorządowymi miast i gmin, placówkami kulturalnymi, oświatowymi i opiekuńczo-wychowawczymi
 • Kuratorium Oświaty w Kielcach
 • Funduszem Składkowym Ubezpieczeń Społecznych Rolników w Warszawie
 • Sądem Rodzinnym i dla Nieletnich
 • Wydziałami prewencji policji
 • Prasą regionalną
 • Różnymi instytucjami i stowarzyszeniami