O nas

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Busku-Zdroju jest pozarządowym stowarzyszeniem prowadzącym działalność  na rzecz dzieci.
Swoją działalnością obejmuje powiat buski na terenie którego działa 11 Kół TPD przy szkołach podstawowych i szkołach ponadpodstawowych zrzeszających osoby prawne i fizyczne działające na rzecz i dla dobra dzieci oraz osób niepełnosprawnych.

Adres

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
Oddział Powiatowy w Busku – Zdroju
ul. Kościuszki 46, 28-100 Busko Zdrój
tel. 41 378 33 94
Kom.606451487
Nr KRS: 0000114345
www.tpdbusko.pl
e-mail: tpdbusko@interia.pl

Wszystkich ludzi dobrej woli, życzliwych sympatyków, którzy chcieliby wesprzeć finansowo nasze Towarzystwo prosimy o wpłaty na konto:
PKO BP SA Oddział 1 w Busku Zdroju
25 1020 2645 0000 5302 0013 8362

Rejestry

REGON: 00702567001151
NIP: 655 166 85 47

Zakres działania:

 • Prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych
 • Opieka i pomoc udzielana dzieciom z rodzin wielodzietnych, patologicznych, rozbitych , dzieciom przewlekle chorym i osobom niepełnosprawnym
 • Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
 • Działalność na rzecz rozwijania twórczych zainteresowań dzieci i młodzieży oraz upowszechnianie atrakcyjnych form spędzania czasu wolnego, rozwijanie umiejętności sportowych, propagowanie zdrowego stylu życia,
 • Organizacja i zagospodarowanie czasu wolnego oraz letniego i zimowego wypoczynku dla dzieci, upowszechnianie sportu i rekreacji, krajoznawstwa, ekologii, inicjowanie, wspieranie i promowanie dziecięcej twórczości artystycznej.
 • integracja z osobami niepełnosprawnymi, przełamywanie stereotypów związanych z niepełnosprawnością.

Współpracujemy z:

 • Władzami administracyjnymi i samorządowymi miast i gmin,
 • Placówkami kulturalnymi, oświatowymi i opiekuńczo-wychowawczymi
 • Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
 • Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej
 • Kuratorium Oświaty w Kielcach
 • Funduszem Składkowym Ubezpieczeń Społecznych Rolników w Warszawie
 • Sądem Rodzinnym i dla Nieletnich
 • Wydziałami prewencji policji
 • prasą regionalną
 • różnymi instytucjami i stowarzyszeniami

Zarząd TPD Busko -Zdrój

 • Prezes – Teresa Stępniewska
 • z-ca prezesa – Robert Piekarski
 • z-ca prezesa – Teresa Jura
 • Sekretarz – Beata Karbowniczek
 • Skarbnik – Teresa Zarzycka
 • członek zarządu – Jolanta Radosz
 • członek zarządu – Anna Kopeć

Warsztaty Terapii Zajęciowej rozpoczęły działalność 15 grudnia 1994r
Do Warsztatu Terapii Zajęciowej TPD uczęszczają osoby z niepełnosprawnością intelektualną. Zajęcia odbywają się w pracowniach:

 • gospodarstwa domowego,
 • muzycznej
 • stolarsko – ślusarskiej
 • plastycznej
 • krajoznawczo – przyrodniczej
 • rękodzieła i robótek ręcznych
 • pracowni komputerowej

Prowadzone są również zajęcia z zakresu: logoterapii, rehabilitacji ruchowej w sali i na basenie oraz hipoterapii